PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Jabatan Perancang Bandar

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 14 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

J:6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

J:5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

 J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:0

100%
c : 0
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

J:25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

Jabatan Pembangunan Masyarakat

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
219/219
100%
239/239
100%
337/337
100%
219/219
100%
2. Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
36/36
100%
65/65
100%
83/83
100%
75/75
100%

Jabatan Khidmat Pengurusan

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1 Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 100% 100% 100% 100%
2 Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. 0% 0% 0% 0%

Jabatan Kejuruteraan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT DIS
1 Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah. 3/3
100%
4/4
100%
8/8
100%
3/3
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. 5/5
100%
1/1
100%
3/3
100%
7/7
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. 4/4
100%
2/2
100%
8/8
100%
4/4
100%
2 Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 5/5
100%
8/8
100%
7/7
100%
7/7
100%
3 Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 15/15
100%
17/17
100%
16/16
100%
22/22
100%
4 Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 12/12
100%
4/4
100%
2/2
100%
9/9
100%
5 Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. 10/10
100%
10/10
100%
11/11
100%
20/20
100%
6 Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan 60/76
79%
12/30
40%
13/27
48%
17/32
53%
6b – Kerosakan Longkang 2/4
50%
1/3
33%
2/6
33%
5/9
55%
6c – Kerosakan Lampu Jalan 84/86
98%
71/72
99%
82/82
100%
57/61
93%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat 11/11
100%
5/5
100%
6/6
100%
12/12
100%

Jabatan Perbendaharaan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. – 2 Bil Ansuran diterima
– RM66,627.54 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM22,776.70 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM12,770.75 dikutip 100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM112,126.50 dikutip
100%
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. – 139 Bil Permohonan
RM471,044.45
– 147 Bil Permohonan
RM775,111.55
– 110 Bil Permohonan
RM821,811.51
– 84 Bil Permohonan
RM471,308.80
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 722 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 612 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 637 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 685 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Januari – Jun

BIL PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

700/700

100%

800/800

100%

980/980

100%

930/930

2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. DP DP

100%

291/291

TP
4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1481/1481
100%
772/772
100%
245/245
100%
585/585
100%
5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. TP TP 2/2
100%
1/1
100%
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
0
100%

Jabatan Landskap

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. 8 4 2 12
PERATUSAN
100% 100% 100% 100%
2 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. 30 11 18 13
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. 6 8 10 5
100% 100% 100% 100%

Jabatan Kawalan Bangunan

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kelulusan Pelan Bangunan
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 4-L
100%
4-L 100% 9-L 100% 18-L 100%
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 3-L
100%
3-L 100% 8-L 100% 5-L 100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 100-L
100%
109-L 100% 94-L 100% 73-L 100%
iv Permit Bangunan Sementara
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari. 3-L
100%
2-L 100% 7-L 100% 2-L 100%
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari. 7-L
100%
8-L 100% 8-L 100% 9-L 100%
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. TP TP TP TP
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 93
100%
27
100%
27
100%
33
100%
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 1
100%
24
100%
5
100%
33
100%
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 15
100%
9
100%
10
100%
12
100%
6. Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari 7
100%
4
100%
7
100%
7
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

Jabatan Kesihatan Dan Persekitaran

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 5 ADUAN
100%
6 ADUAN 100% 5 ADUAN 100% 3 ADUAN 100%
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 4 ADUAN
100%
5 ADUAN 100% 1 ADUAN 100% 2 ADUAN 100%
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

15 (PB)

205 (R)

 100%

18 (PB)

169 (R)

100%

10 (PB)

55 (R)

100%

8 (PB)

31 (R)

100%

4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

9
UNIT
100%

6     UNIT 100%

9   UNIT 100% 9   UNIT 100%

Jabatan Perlesenan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). 100% 100% 100% 100%
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 26/26 25/25 36/36 35/35
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 98/98 107/107 112/112 96/96
JUMLAH 124 132 148 131

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

Jabatan Penguatkuasaan

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 100% 100% 100% 100%
2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. 165/165
100%
218/218
100%
144/144
100%
183/183
100%
3 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti. 1647/1647
100%
1718/1718
100%
1363/1363
100%
539/539
100%
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan 7/7
89%
10/10
89%
NIL  NIL

Unit Perundangan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(224/224)
≤ 10M=
224
≥ 10M = 0

100%

(281/281)
≤ 10M=
281
≥ 10M = 0

100%

(255/255)
≤ 10M=
255
≥ 10M = 0

100%

(80/80)
≤ 10M=
80
≥ 10M = 0

2. Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari

100%
(25/25)

R – 19
≤ 14H – 19
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(53/53)

R – 42
≤ 14H – 42
≥ 14H – 0

B – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

100%
(63/63)

R – 62
≤ 14H – 62
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(34/34)

R – 30
≤ 14H

-30
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari 100%
(4/4)

SB – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(8/8)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 5
≤ 14H – 5
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0

Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. TN 5/5
100%
TN 7/7
100%
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB. TP 1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
3 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 17/17
100%
20/20
100%
12/12
100%
29/29
100%
4 Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC 2/2
100%
6/6
100%
5/5
100%
6/6
100%
5 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. TN TN TN TN

Unit Tender Dan Kontrak

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender 0/0
100%

Unit Korporat Dan Perhubungan Awam

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari 100% 100% 100% 100%
2 Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima ) 720/720
100%
486/486
100%
586/586
100%
523/523
100%
3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun ) TP TP TP TP TP TP TP 1 1 1 1 1
4 Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak 3098/3219

96.24%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

1135/1138

99.74%
(100%)

2464/2468

99.84%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

1369/1375

99.56%
(100%)

1919/1921

99.90%
(100%)

2464/2468

99.84%
(100%)

1135/1138

99.74%
(100%)

5 Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit 362/417 86.81% 306/366 83.61% 324/411 78.83% 347/370 93.78% 284/311 91.32% 239/278 85.97% 357/416 85.82% 325/419 75.18% 308/403 76.43% 420/471 89.17% 284/311 91.32% 308/403 76.43%
6 85% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis 95.51% 93.81% 95.26% 97.84% 97.01% 98.00% 97.39% 95.70% 95.96% 92.81% 95.70% 92.81%

Unit Teknologi Maklumat

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 5 100% 9 100% 6 100% 5 100%
2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. 100% 100% 100% 100%
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100% 100% 100% 100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 100% 100% 100% 100%


LAMPIRAN