JABATAN MPSEPANG

Jabatan Pengurusan

UNIT AUDIT DALAM

Ketua Unit : Puan Fazariza binti Muhamad Mujal


Objektif

 • Kami berjanji akan membantu sedaya upaya kami untuk meningkatkan mutu pengurusan dan perkhidmatan Majlis Perbandaran Sepang kepada tahap yang teratur dan berkesan dengan mematuhi dasar, peraturan dan undang-undang melalui Pemeriksaan, Penilaian dan Pelaporan ke atas Prosedur dan perlaksanaan kerja.

Piagam Pelanggan

 • Mengedar memo pemberitahuan audit kepada jabatan / bahagian / unit terlibat (auditi) selewat-lewatnya lima(5) hari bekerja sebelum pengauditan dijalankan
 • Menjalankan Mesyuarat Pre-Audit Bersama Jabatan/Bahagian/Unit Setiap Suku Tahun Sebelum Mesyuarat Khas Audit Dijalankan
 • Menjalankan Mesyuarat Penutup Audit MS ISO 9001:2008 6 Bulan Sekali Sebelum Mesyuarat MKSP Dijalankan
 • Menjalankan Mesyuarat Penutup Audit 5s Sekurang-kurangnya 6 Bulan Sekali Selepas Audit Dijalankan

UNIT PERUNDANGAN

Ketua Unit : Encik Mohd Nor Amirrudin bin Ab Karim

Objektif

 • Memberi khidmat nasihat berkaitan perundangan kepada Majlis dan lain-lain Jabatan di dalam Organisasi Majlis Perbandaraan Sepang.
 • Menderaf, menggubal dan meminda Undang-Undang Kecil yang digunapakai oleh Majlis agar bersesuaian dan praktikal , mengikut had-had dan limitasi perundangan Malaysia.
 • Menjalankan pendakwaan bagi pihak Timbalan Perdakwaraya bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan berkaitan Perundangan yang digunapakai oleh Majlis.
 • Menderaf, menyemak dan membuat apa-apa berkaitan dokumentasi perundangan, perjanjian dan memorandum persefahaman dan garis panduan agar hak dan kepentingan Majlis terpelihara.
 • Mengurus apa-apa tuntutan sivil terhadap Majlis.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit.
 • Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi dalam tempoh 14 hari (setiap 3 bulan sekali terbitan).
 • Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari.
 • Memastikan perjanjian yang dibuat di antara pihak majlis dan orang perseorangan, syarikat dan agensi kerajaan disemak serta diakui lengkap dalam tempoh 2 bulan.
 • Menggubal dan meminda perundangan yang digunapakai.

UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT

Ketua Unit : Puan Rosziana binti Bassin

Objektif

 • Memastikan kondisi rangkaian berjalan lancar. (Graph rangkaian).
 • Memastikan perkakasan komputer digunakan secara optimum. (Garis panduan pengagihan komputer).
 • Maklum balas perisian & rangkaian komputer dalam tempoh 2 jam bekerja. (untuk semua kategori masalah).

Piagam Pelanggan

 • Memastikan kondisi rangkaian berjalan lancar. (Graf rangkaian).
 • Memastikan perkakasan komputer digunakan secara optimum. (Garis panduan pengagihan komputer).
 • Aduan ICT iaitu aduan yang dikendalikan seperti berikuit :
  Maklum balas perisian dan rangkaian komputer dalam tempoh 2 jam bekerja. (untuk semua kategori masalah).
  Kategori Masalah Kecil iaitu setiap Jabatan akan dibekalkan dengan ‘tooltips ICT’ dan bagi Perkakasan dan Rangkaian pula, panduan akan diberikan melalui talian telefon. Panggilan susulan akan dibuat selepas 5 minit dari panggilan pertama. (Buku Daftar Aduan Rangkaian dan Perkakasan).
  Kategori Masalah Sederhana iaitu bagi Perkakasan dan Rangkaian adalah mengenalpasti, membaiki dan menyelenggara kerosakan (masalah sederhana) dalam tempoh 5 hari bekerja. (Buku Daftar Aduan Rangkaian dan Perkakasan).
  Kategori Masalah Besar iaitu bagi Perkakasan dan Rangkaian adalah mengenalpasti, membaiki, mengganti dan menyelenggara kerosakan (masalah besar) dalam tempoh 7 hari bekerja. (Buku Daftar Aduan Rangkaian dan Perkakasan).
  Kategori Masalah Kritikal iaitu bagi Perkakasan dan Rangkaian adalah mengenalpasti, membaiki, mengganti dan menyelenggara kerosakan (masalah kritikal) dalam tempoh 21 hari bekerja. (Buku Daftar Aduan Rangkaian dan Perkakasan).

UNIT CAWANGAN PESURUHJAYA BANGUNAN
Ketua Unit : Encik Mohamad Shahidan bin Hashim

Objektif

 • Memastikan pengurusan dan penyenggaraan harta bersama dilaksanakan secara teratur, tersusun dan berkesan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan bagi mewujudkan suasana yang bersih, terpelihara dan harmoni dalam kehidupan perkongsian harta bersama bagi pembangunan berstrata..

Piagam Pelanggan

 • Mewujudkan, menyelenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata dengan menyediakan daftar profail kawasan pemajuan untuk setiap enam bulan.
 • Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang dua belas bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.
 • Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh dua puluh lapan hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.
 • Menguruskan aduan berkenaan isu penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.
 • Memberi taklimat dan penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri mesyuarat agung tahunan JMB / MC seperti yang telah dijadualkan.
 • Memantau dan menyelaras perlaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318) melalui perundangan dan penguatkuasaan undang-undang.

UNIT PUSAT SETEMPAT

Ketua Unit : Encik Badrul Bin Rahim

Objektif

 • Unit yang bertanggungjawab kepada menerima permohonan cadangan pemajuan iaitu perihal tanah, kebenaran merancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah dan pelan-pelan lain berkaitan.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan pemaju mengadakan Mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata
 • Menguruskan pendaftran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sejil lengkap diterima.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pemaju/JMB/MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.
 • Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju/JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB/MC.
 • Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh pemaju / badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.

UNIT PERKHIDMATAN BANDAR

Ketua Unit : Encik Norrehan bin Amat Kasman

Objektif

 • Menyediakan perkhidmatan yang lebih sempurna kepada penduduk Sepang.
 • Memastikan perancangan pembangunan kesihatan dan alam sekitar lebih berkesan dengan menjalankan tindakan pencegahan.
 • Merancang dan melaksanakan peningkatan pembersihan kawasan untuk menjaga alam sekitar serta memberikan perkhidmatan dan kemudahan yang efisyen.

Piagam Pelanggan

 • Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima invois.
 • Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Aduan-aduan awam akan disiasat dan diambil tindakan tidak melebihi 14 hari bekerja.

UNIT INTEGRITI

Ketua Unit : Puan Nuriel Izmie binti Muhamad Rusly

Objektif

 • Memberikan hala tuju dan bimbingan kepada warga supaya mewujudkan sikap kerjasama, bersatupadu, berintegriti, bermoral dan beretika.
 • Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama warga dalam usaha peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya dan amalan di kalangan warga MPSepang.
 • Menggalakkan semangat bertanggungjawab dikalangan warga MPSepang serta mendorong perkembangan masyarakat yang menjunjung pronsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti.

Piagam Pelanggan

 • Mengesan dan mengesahkan sebarang aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika Jabatan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pembukaan fail.
 • Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada peserta program mencapai tahap keberkesanan memuaskan (pada skala 4).

UNIT TENDER DAN KONTRAK

Ketua Unit : Puan Nur Hidayati binti Dahalan

Objektif

 • Mewujudkan pengurusan perolehan dan pentadbiran kontrak yang cekap dan mematuhi prosedur selaras dengan matlamat dan dasar Majlis.

Piagam Pelanggan

 • Mengiklankan tawaran Tender dalam tempoh Dua Puluh Lapan (28) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan Jabatan dan dipaparkan di papan kenyataan Majlis, Portal Majlis dan Tender Selangor.
 • Mengiklankan tawaran Sebut Harga dalam tempoh Empat Belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan Jabatan dan dipaparkan di papan kenyataan Majlis, Portal Majlis dan Tender Selangor.
 • Memproses penjualan dokumen Sebut Harga / Tender dalam tempoh 45 minit dari permohonan pihak kontraktor.
 • Menyediakan dokumen Tender / Sebut Harga dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh diiklankan.
 • Menyediakan Laporan Analisa Tender dalam tempoh Dua Puluh Satu (21) hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen dari Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender.
 • Menyediakan Laporan Analisa Sebut Harga dalam tempoh Empat Belas (14) hari bekerja dari tempoh penerimaan dokuman dari Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga.
 • Memanggil mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga / Tender bersidang dalam masa sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh penyiapan Laporan Analisa Sebut Harga / Tender. Memastikan keputusan dari Mesyuarat Jawatankuasa Tender / Sebut Harga dihantar dan diterima ke Jabatan yang berkaitan dalam tempoh dua puluh empat (24) jam.

UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

Ketua Unit : Puan Afra’Fardilah binti Zai Mustapar

Piagam Pelanggan

 • Memastikan aduan awam yang diterima diedarkan kepada Jabatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 • Membangunkan imej korprat Sepang MC dengan memastikan semua program / mencerminkan identiti positif sepang.
 • Menguruskan perkara yang diterbitkan untuk menyampaikan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti majlis berdasarkan kepada tarikh terkini penerbitan.
 • Mempromosikan produk perlancongan dari kawasan Majlis Perbandaran Sepang.
 • Perpustakaan dihidupkan sebagai pusat rujukan utama untuk kakitangan MPSepang dan Orang ramai,

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Ketua Jabatan : Puan Zelda binti Mohd Zamri

Bahagian Belia, Sukan dan Kemasyarakatan

Ketua Unit : Encik Mohamad Firdaus Bin Mohamad Marji

Objektif

 • Bahagian ini berperanan untuk membentuk imej dan juga sebagai saluran utama kepada orang awam dan majlis juga berusaha untuk mendapatkan sistem maklumat dalam perniagaan bagi membolehkan kualiti kerja yang optimum.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan program kemasyarakatan diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali dan diaktifkan oleh semua 24 zon daripada JPP.
 • Untuk memastikan bahawa permohonan yang dikemukakan oleh setiap zon. Program JPP diadakan sekurang-kurangnya 3 hari bekerja dan program di promosikan kepada orang ramai.
 • Membolehkan program penggerak Belia Tempatan (PeBT) diadakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun di 24 zon masing-masing.
 • Menyediakan program-program sosial anjuran JPP sekurang-kurangnya dua kali setahun melibatkan 24 JPP. Ini menunjukkan bahawa hubungan dan kerjasama zon dengan zon lain sentiasa wujud.
 • Menganjurkan program belia memegang sekurang-kurangnya tiga kali setahun yang melibatkan 24 PeBT Zon untuk rangkaian antara 24 PeBT Zon sentiasa kukuh.
 • Tuntutan perbelanjaan JPP di aplikasikan pemprosesan dan memberikan kelulusan dalam tempoh 24 jam.

Jabatan Khidmat Pengurusan


Piagam Pelanggan

 • Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.
 • Memproses Sebut Harga dan Tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga / Tender.
 • Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Ketua Bahagian : Puan Nor Suhaila binti Saat

Objektif

 • Merancang keperluan gunatenaga yang mencukupi, terlatih dan berkualiti ke arah mencapai kecemerlangan dalam perkhidmatan awam.
 • Memelihara kebajikan dan kepentingan perkhidmatan kakitangan melalui proses tawaran gaji dan elaun, pemberian taraf berpencen, urusan persaraan, peperiksaan, rekod perkhidmatan, kemudahan perubatan, urusan cuti, pengesahan jawatan dan penempatan kakitangan.
 • Melahirkan kakitangan yang produktif, berdisiplin dan berhemah tinggi melalui penguatkuasaan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tatatertib.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan semua permohonan dan pengambilan staf diproses tiga bulan dari tarikh iklan jawatan kosong dibuat.
 • Memastikan pengurusan Pentadbiran Pejabat mengikut undang-undang Negeri dan Jabatan Perkhidmatan Awam.
 • Memastikan semua permohonan cuti staf direkod dan difailkan dalam masa 24 jam.
 • Memastikan semua dokumen yang diperlukan bagi urusan persaraan dan pencen staf disediakan dua tahun sebelum tarikh persaraan.
 • Menyediakan jadual latihan dan kursus bagi staf pada setiap Disember.
BAHAGIAN KUALITI

Ketua Unit : Suhana Binti Mohd Ghazali

Objektif

 • Meningkatkan kualiti pengurusan dan perkhidmatan Majlis Perbandaran sepang ke tahap yang membanggakan dengan melaksanakan penambahbaikan dalam proses kerja MPSepang dari semasa ke semasa.

Piagam Pelanggan

 • Menganjurkan program kualiti menyeluruh setiap 3 bulan bagi penambahbaikan proses kerja secara berterusan MPSepang.

BAHAGIAN PENTADBIRAN KEURUSETIAAN

Ketua Bahagian : Puan Zuhaileen binti Abdul Rashid

Objektif

 • Memberi yang terbaik dari segi pentadbiran bagi memastikan perjalanan dan semua urusan majlis berjalan lancar dan sempurna. Diantara fungsi-fungsi utama Bahagian Pentadbiran adalah memastikan segala kelengkapan dan peralatan pejabat sentiasa dalam keadaan mencukupi dan terkawal, keselamatan pejabat dan peralatan-peralatan majlis adalah terjamin, serta pengendalian segala mesyuarat berjalan dengan lancar.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan semua kutipan difailkan dengan kemas dan teratur.
 • Menyediakan dan mengedarkan draf minit dan notis kehadiran mesyuarat 24 jam sebelum mesyuarat. Membuka dan menyerahkan semua surat rasmi kepada Yang Dipertua Majlis ataupun Setiausaha hanya pada hari penghantaran.
 • Menjaga keselamatan pejabat dan peralatan.
 • Memproses semua permohonan pengguna kemudahan Majlis seperti dewan, kerusi dan kemah 24 jam dari tempoh permohonan.
 • Memberi jawapan untuk permohonan penggunaan kenderaan Majlis serta-merta.
 • Menyiasat laporan dalam masa tujuh hari bekerja.

Jabatan Perbendaharaan

Ketua Jabatan : YM Raja Zulhelmi bin Raja Saleh

Objektif

 • Menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan Majlis yang efisyen dan berkesan selaras dengan tatacara dan prosedur kewangan yang digunapakai.

Piagam Pelanggan

 • Meluluskan permohonan bayaran Cukai Taksiran secara ansuran serta merta
 • Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari
 • Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh
  7 hari

Jabatan Penguatkuasaan Dan Pelesenan

Jabatan Penguatkuasaan

Ketua Jabatan : Encik Mohd Azran bin Haji Musa

Objektif

 • Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang digunapakai yang telah diperturunkan kuasa oleh Majlis di dalam kawasan pentadbirannya ke arah mewujudkan suasana yang selesa dan kondusif bagi tujuan perniagaan, kediaman dan perindustrian.

Piagam Pelanggan

 • Menguruskan penerimaan, pengedaran dan maklum balas aduan awam yang diterima dan diselesaikan dalam tempoh 7 hari.
 • Menguruskan dokumen lengkap bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam tempoh 15 minit.
 • Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti
 • Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.

Jabatan Pelesenan

Ketua Jabatan : Encik Noor Halif bin Noorzan

Objektif

 • Memastikan kerja-kerja memproses permohonan kelulusan dan pengeluaran Lesen Tred Perniagaan / Iklan / Penjaja / Hiburan dan lain-lain dilaksanakan dengan teratur dan cekap dalam tempoh 14 hari bekerja dan serta merta (bagi yang tidak berisiko) bagi permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan dan undang-undang yang berhubung dengannya.

Piagam Pelanggan

 • Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak.
 • Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.
 • Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.
 • Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen serta merta.

Misi

Memastikan Jabatan Penguatkuasaan Dan Pelesenan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan bagi meningkatkan kutipan hasil lesen yang tinggi kepada Majlis.

Visi

Melesenkan semua jenis lesen-lesen perniagaan yang terdapat di kawasan MPSepang dan memantau lesen-lesen yang telah diluluskan tanpa melanggar syarat yang ditetapkan.

Fungsi

 1. Menerima permohonan lesen seperti Lesen Tred Perniagaan Dan Perindustrian, Lesen Iklan, Lesen Penjaja, Lesen Hiburan, Lesen Pasar Malam / Sari, Permit Sementara dan lain-lain.
 2. Memproses setiap jenis permohonan lesen dalam tempoh 14 hari bekerja bagi permohonan yang telah lengkap mengikut senarai semak yang sedia ada.
 3. Membuat lawatan tapak ke premis kedai baru bagi melihat jenis aktiviti perniagaan yang dijalankan dan melihat kebersihan premis kedai.
 4. Membuat laporan lawatan tapak dengan menyediakan gambar-gambar premis kedai dan aktiviti yang dilakukan.
 5. Menjalankan pemantauan, pengawasan dan penguatkuasaan bagi semua jenis lesen yang telah diluluskan agar tidak melanggar syarat-syarat kelulusan.
 6. Menyelenggara dan mengurus penjaja-penjaja kecil melalui penempatan semula dan melesenkan semua penjaja yang dikenalpasti.
 7. Menguruskan dan melesenkan peniaga pasar malam dan pasar sari.
 8. Menguruskan peniaga-peniaga pasar awam yang terdapat di Sepang seperti di Pekan Salak, Pekan Dengkil, Pekan Sepang dan Pekan Sungai Pelek.
 9. Bekerjasama dengan Bahagian Penguatkuasaan bagi menjalankan operasi pemantauan terhadap premis-premis yang berlesen dan mengenakan tindakan undang-undang bagi premis tanpa lesen.
 10. Menjalankan Unit Pemeriksaan Lesen untuk membuat rondaan dan pemantauan kesemua kawasan samada penjaja / premis kedai / iklan billboard / unipolle / iklan bunting / banner dan lain-lain.
 11. Menyiasat aduan-aduan awam berkenaan dengan pelesenan.

Senarai Lesen Perniagaan Hiburan

 1. Lesen Live Band / Pub
 2. Lesen Karaoke
 3. Lesen Snuker
 4. Lesen Pertunjukan Pentas ( Wayang / Opera Cina, Tempat Terbuka )
 5. Pusat Bowling
 6. Taman Tema
 7. Disko / Lounge
 8. Pesta Ria
 9. Sarkas
 10. Panggung Wayang

Senarai Lesen Perniagaan Penjaja

 1. Penjaja Statik
 2. Penjaja Bergerak
 3. Penjaja Sementara

Senarai Lesen Perniagaan Serta-Merta
( Tanpa Syarat Khusus Senarai A )

 1. Kedai Aiskrim
 2. Kedai Aksesori Kereta (Jual Sahaja)
 3. Kedai Aksesori Wanita
 4. Kedai Alat-Alat Sukan
 5. Kedai Barangan Hiasan / Hiasan Dalaman
 6. Kedai Barangan Elektrik
 7. Kedai Alat Hawa Dingin
 8. Kedai Barangan Plastik Dan Pinggan Mangkuk
 9. Kedai Basikal
 10. Kedai Bingkai Gambar
 11. Kedai Bot / Jet Ski (Jual Sahaja)
 12. Kedai Buku Dan Alat Tulis
 13. Kedai Bunga
 14. Kedai Cermin Mata
 15. Kedai Dobi
 16. Kedai Emas
 17. Kedai Gambar
 18. Kedai Gunting Rambut < 3 Kerusi
 19. Kedai Gunting Rambut > 3 Kerusi
 20. Kedai Jahit Pakaian
 21. Kedai Jual Batu Nesan Dan Keranda
 22. Kedai Jual Ubatan Cina / Ubatan Tradisional
 23. Kedai Kasut
 24. Kedai Kawalan Serangga (Jual Sahaja)
 25. Kedai Komputer (Jual Sahaja)
 26. Kedai Kraftangan / Cenderamata
 27. Kedai Kunci
 28. Kedai Mainan Kanak-Kanak
 29. Kedai Menjual Permaidani / Cermin
 30. Kedai Pakaian / Butik
 31. Kedai Perabot
 32. Kedai Peralatan Rumah / Dapur
 33. Kedai Fotostat
 34. Kedai Plumbing / Hardware (Jual Sahaja)
 35. Kedai Runcit
 36. Pasar Mini (Jual Ikan Dan Sayur)
 37. Kedai Sekolah Jahitan
 38. Kedai Telefon / AksesoriI
 39. Pasar (Pasaraya) > 2 pintu
 40. Pasar (Persendirian) – Termasuk Pakaian
 41. Pejabat Urusan
 42. Insurans
 43. Butik (Pakaian / Kasut / Kosmetik)
 44. Stor (Tidak Berisiko)
 45. Kedai Kelengkapan Bilik Mandi
 46. Kedai Perhiasan Lampu
 47. Kedai Produk Kesihatan / Makanan Kesihatan
 48. Kedai Akuarium
 49. Pusat Senaman / Aerobik
 50. Kedai Jubin
 51. Kedai Bahan-Bahan Besi / Logam
 52. Kedai Jual Kereta / Motosikal Baru
 53. Pusat Studio Muzik / Rakaman
 54. Restoran / Kedai Kopi Dan Kedai Makan
 55. Taska / Tadika / Pusat Tuisyen
 56. Farmasi / Kedai Ubat

Perhatian : Penyerahan Borang Permohonan Lesen Serta Merta hendaklah dibuat sebelum pukul 3:00 petang pada setiap hari. Semua dokumen yang dikehendaki hendaklah lengkap. Sekiranya tuan / puan gagal menyediakan dokumen yang lengkap, pihak kami tidak dapat menerima permohonan tersebut. Kerjasama tuan / puan kami ucapkan terima kasih.

Senarai Lesen Perniagaan Serta-Merta (Dengan Syarat Khusus Senarai B)

 1. Kedai Aiskrim
 2. Kedai Kawalan Serangan (Jual Sahaja)
 3. Kedai Runcit / Pasar Mini
 4. Kedai Produk Kesihatan / Makanan Kesihatan
 5. Restoran / Kedai Makan
 6. Tadika / Taska

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Ketua Jabatan : Encik Mohd Fahmy bin Tumut

Objektif

 • Memastikan semua pegangan yang tidak dikecualikan daripada kadar di dalam kawasan Majlis dinilai dengan adil dan munasabah bagi maksud kadaran dan harta-harta Majlis diuruskan secara optima.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan semua pegangan dinilai dalam tempoh 7 bulan daripada CCC.
 • Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.
 • Memastikan caruman membantu kadar kutipan 100 peratus.
 • Memastikan kontraktor penyelenggaraan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
 • Memastikan Kutipan sewa bulanan mencapai 80 peratus.
 • Memastikan tawaran dibuat selepas 14 hari Jawatankuasa pemilihan penyewa memilih penyewa yang layak.

Jabatan Kawalan Bangunan

Ketua Jabatan : Puan Rozeta Binti Md Yusof

Piagam Pelanggan

 • Memproses permohonan kebenaran merancang diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam tempoh 30 hari sehingga ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
 • Memproses permohonan kelulusan pelan alamat diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam tempoh 15 hari sehingga ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
 • Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang / Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor dalam tempoh 15 hari.
 • Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan dalam tempoh 15 hari.
 • Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan yang dikemukakan oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan serta merta atau dalam tempoh 15 hari.

Jabatan Landskap

Ketua Jabatan : Pn.Ruhaila Binti Abdul Rahman

Objektif

Berkolabrasi bersama warga Daerah Sepang untuk menjadikan Daerah Sepang sebuah Daerah yang bersih, cantik, hijau, dan tersusun dengan adanya satu kawalan pembangunan landskap yang dapat memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada penduduk di samping memastikan pembangunan yang dibangunkan tidak menjejaskan alam semulajadi.

Piagam Pelanggan

 • Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh tiga puluh hari daripada penerimaan permohonan.
 • Semua permohonan landskap akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam masa dua minggu (bergantung kepada tarikh Mesyuarat Jawatankuasa OSC).
 • Memproses bayaran dalam tempoh tujuh hari bekerja.
 • Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh lima belas hari bekerja.
 • Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa sehari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa dua hari berikutnya.
 • Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan yang dikemukakan oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / Ahli Majlis / agensi kerajaan dengan serta merta atau dalam tempoh empat belas hari bekerja.

Jabatan Kesihatan Persekitaran

Ketua Jabatan : Kuzaini Bin Hamidon

Objektif

Berkolabrasi bersama warga Daerah Sepang untuk menjadikan Daerah Sepang sebuah Daerah yang bersih, cantik, hijau, dan tersusun dengan adanya satu kawalan pembangunan landskap yang dapat memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada penduduk di samping memastikan pembangunan yang dibangunkan tidak menjejaskan alam semulajadi.

Piagam Pelanggan

 • Melaksanakan aktiviti kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas kes dilaporkan.
 • Menjalankan pemeriksaan dan penggredan premis.
 • Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
 • Menerima, menyiasat dan memberi maklum balas ke atas aduan awam di dalam tempoh 7 hari bekerja.
 • Menjalankan pemeriksaan dan pengauditan tandas awam sebanyak 10 unit setiap bulan.

Jabatan Perancangan Bandar

Ketua Jabatan : Puan Rozeta Binti Md Yusof

Piagam Pelanggan

 • Memproses permohonan kebenaran merancang diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam tempoh 30 hari sehingga ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
 • Memproses permohonan kelulusan pelan alamat diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam tempoh 15 hari sehingga ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
 • Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang / Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor dalam tempoh 15 hari.
 • Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan dalam tempoh 15 hari.
 • Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan yang dikemukakan oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan serta merta atau dalam tempoh 15 hari.

Jabatan Kejuruteraan

Ketua Jabatan : Encik Ahmad Saifunazif bin Mat Yatim


Piagam Pelanggan

 • Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.
 • Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.
 • Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
 • Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
 • Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
 • Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja.
 • Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.