mail   Emel       Cetak

Jabatan Perbendaharaan

Ketua Jabatan : YM Raja Zulhelmi bin Raja Saleh

Carta Organisasi

Objektif

  • Menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan Majlis yang efisyen dan berkesan selaras dengan tatacara dan prosedur kewangan yang digunapakai.

Piagam Pelanggan

  • Menyemak dan memastikan setiap bayaran yang diterima di kaunter Majlis direkod setiap hari bagi penyediaan Buku Tunai.
  • Memastikan wang kutipan disimpan di bank pada hari kutipan atau tidak lewat dari hari kerja berikutnya.
  • Memastikan tuntutan bayaran yang telah lengkap dibayar dalam tempoh 7 hari.
  • Memastikan Bajet disediakan  dan diluluskan tidak lewat daripada bulan Oktober setiap tahun dan Laporan Bajet dibentangkan setiap bulan di Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Kewangan.
  • Memastikan gaji dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara.