JABATAN PERANCANGAN BANDAR

Kelulusan Pelan Bangunan
 • Lukisan untuk di hantar kepada Agensi Teknikal berkaitan
 • Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia (4 set pelan M&E/A)
 • Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (4 set pelan M&E)
 • Syarikat Bekalan Air Selangor (2 set pelan M&E)
 • Tenaga Nasional Berhad (TNB) (2 set pelan M&E)
 • Telekom Berhad (2set pelan M&E)
 • Lukisan untuk ulasan ke Agensi Teknikal Dalaman
 • Jab.Perancangan & Pembangunan (2 Set Pelan A ) ( Beserta 1 pelan susunatur /pelan pra-hitungan + 1 Salinan Hakmilik) (1 salinan)
 • Jab. Kejuruteraan (1 set pelan C & S) ( Beserta – Surat Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan) (1 salinan)
  Nota: A: Architectural C&S: Civil And Structural M&E: Mechanical And Electrical
Unit Kawalan Bangunan
 • Bahagian Landskap
  • Jabatan Bahagian Landskap (4 set lanskap)
  • Jabatan Perkhidmatan Bandar / Kesihatan & Alam Sekitar ( 1 set pelan A )
  • Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta ( Beserta-1 set pelan A + 1 salinan Hakmilik + 1 salinan cukai taksir/tanah)
  • Jabatan Alam Sekitar (Kilang)
  • Jabatan Penerbangan Awam (KLIA)
  • C.d / Gambar Lokasi (Tapak)
  • Unit OSC – Pelan A3 (1 Set Pelan A )
  • Pelan Induk A3 dilipat A4 = 45 helai berwarna
  • e-Submission / e-Bangunan (https://www.mpsepang.gov.my)
 • Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan

  • Surat Perakuan Jurutera Perunding
   • JKR – surat perakuan daripada perunding
   • JPS – surat perakuan daripada perunding
  • Perakuan dari Agensi Teknikal (Agensi Teknikal Luar)
   • Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP)
   • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)
   • Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
  • Perakuan dari Agensi Teknikal (Agansi Teknikal Dalaman PBT (Yang Berkaitan)
   • Jabatan Kejuruteraan
   • Bahagian Landskap
   • Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar
   • Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
 • Seksyen Pengawalan Bangunan

  Permohonan Pembangunan Baru

  • Salinan e-rancang
   • Pendaftaran Perunding
   • Maklumat e-rancang
    https://www.mpsepang.gov.my
  • Salinan surat perunding berdaftar dengan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Selangor (JPBD)
  • Surat Permohonan Rasmi Daripada Jururancang Bandar Bertauliah Yang Memperakukan Pelan
  • Borang Fee MPSepang (Bayaran Fee Hendaklah Dibuat Dalam Bentuk Cek Atas Nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang Atau Tunai) Resit Bayaran Sekali.
  • Borang A Kebenaran Merancang
  • 2 Salinan Hakmilik Tanah / Geran Yang Dipakai (Jika Bukan Tuan Tanah Yang Memohon Maka Power Of Attorney (P.A)) Yang Didaftarkan Oleh Mahkamah Tinggi Perlu Dikemukakan Atau Sekiranya Pindah Milik Perlu Mengemukakan Surat Perjanjian Jual Beli Dan Surat Pengesahan Dari Pentadbir Tanah Daerah, Atau Sekiranya Tanah Kerajaan Negeri Hendaklah Mengemukakan Surat Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri Melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Yang Disahkan Oleh Pentadbir Tanah Daerah/PTG/Jabatan Yang Bertanggungjawab Dan Sekiranya Tanah Kerajaan Persekutuan, Hendaklah Mendapat Surat Perakuan Daripada Kementerian / Jabatan Yang Berkenaan Dan Disahkan Oleh KPTG
  • 1 Salinan Carian Rasmi (Kecuali Bagi Permohonan Yang Melibatkan Tanah Kerajaan Negeri/Persekutuan) Sekiranya Perlu.
 • Seksyen Penyelidikan Dan Khidmat Teknikal
  • 1 Salinan Surat Kelulusan Tukar Syarat Atau Surat-Surat Kelulusan Yang Dikeluarkan Oleh EXCO/MMKN (Sekiranya Syarat Nyata Tanah Telah Diubah 204B, 207) Sekiranya Perlu
  • 4 Salinan Pelan Susunatur Berwarna Saiz A0/A1 Dengan Skala Yang Bersesuaian Dan Ditandatangani Oleh Jururancang Bandar Yang Bertauliah Serta Pemilik Dan Pemohon (Tandatangan Sah/Asal Atas Setiap Pelan-Pelan).
  • 55 Salinan Pelan Susunatur Berwarna Bersaiz A3 (Dilipat Saiz A4)
  • 4 Salinan Pelan Kontur Atau Pelan Ukur Sediada (Disahkan Jurukur Bertauliah)
  • 2 Salinan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) Yang Disediakan Berdasarkan Manual LCP Pindaan 2000.
  • Gambar Sediada Di Tapak Cadangan Didalam Bentuk Digital (Bmp/JPEG) Dan Bercetak. Gambar Perlu Di Ambil Merangkumi Perkara Berikut:
   a) Laluan Keluar Masuk Utama
   b) Arah Utara, Selatan, Timur Dan Barat
   c) Lot Bersebelahan Yang Bersempadanan

Sila klik sini untuk Dasar Perbandaran Negara