CLIENT CHARTER ACHIEVEMENT – MPSEPANG

BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses permohonan kebenaran merancang diuruskan secara cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam tempoh 30 hari sehingga ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. Jabatan Perancangan Bandar J: 53
100%
c: 53
tc: 0
dt: 0
2. Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. J: 3
100%
c: 3
tc: 0
dt: 0
3. Maklum balas tempahan kemudahan awam (2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima). Jabatan Pembangunan Masyarakat 404/404
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
4. Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja. Jabatan Kejuruteraan
3a – Kelulusan kerja tanah 4/4
100%
3b – Kelulusan jalan & perparitan 6/6
100%
3c – Kelulusan kerja tanah, jalan & perparitan 1/1
100%
5. Proses permohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari bekerja. 14/14
100%
6. Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 7/7
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
7. Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam

tempoh 14 hari berkerja.

Jabatan Kejuruteraan 15/15
100%
8. Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta – merta. Jabatan Kewangan = 7 BA
= RM818,290 dikutip

100%

9. Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari. 458 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari

100%

10. Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
11. Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta 935/935
12. Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. DP
13. Surat pengesahan cukai taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1971
100%
14. Surat pengesahan tempat letak kenderaan berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OG0S SEPT OKT NOV DIS
15. Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan dari Jabatan Bangunan Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta 12
100%
16. Memproses kelulusan pelan bangunan dalam tempoh 1 – 30 hari. Jabatan Bangunan 7-L
100%
17. Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E TP
18. Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima. Jabatan Kesihatan 4
ADUAN
100%
19. Memproses dan meluluskan permohonan lesen anjing yang lengkap secara serta – merta:-

– Permohonan Baru (PB)

– Memperbaharui (R)

7(PB)
188(R)
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
20. Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan Jabatan Kesihatan 63/63
(100%)
21. Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat perlesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh & ditolak) Jabatan Pelesenan 29/29
100%
22. Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat – syarat perlesenan diberi keputusan serta merta 87/87
100%
23. 98% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan Jabatan Penguatkuasa 1989/2013
98.80%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
24. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit. Unit Perundangan 100%
(181/181)
≤ 10M
= 181
˃ 10M
= 0
25. Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima. Unit COB 1/1
100%
26. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender Unit Tender & Kontrak 0/0
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
27. Mengemukakan maklum balas status aduan kepada pelanggan (14 hari dari tarikh aduan diterima). Unit Korporat & Perhubungan Awam 667/667
100%