CLIENT CHARTER ACHIEVEMENT PERFORMANCE DEPARTMENT / DIVISION / UNI

Jabatan Perancang Bandar

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:43

100%
c : 43
tc: 0
dt: 0

J:35

100%
c : 35
tc: 0
dt: 0

J:38

100%
c : 38
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J: 29

100%   c : 29 tc: 0    dt: 0

2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 14 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

 J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

5 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.

 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

6 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.

16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

Jabatan Pembangunan Masyarakat

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
474/474
100%
417/417
100%
556/556
100%
455/455
100%
2. Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
34/34
100%
64/64
100%
69/69
100%
103/103
100%

Jabatan Khidmat Pengurusan

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1 Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 100% 100% 100% 100%
2 Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. 0% 0% 0% 0%

Jabatan Kejuruteraan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT DIS
1 Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah. 3/3
100%
1/1
100%
7/7
100%
3/3
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. 3/3
100%
5/5
100%
4/4
100%
4/4
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. 3/3
100%
3/3
100%
1/1
100%
6/6
100%
2 Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 6/6
100%
5/5
100%
9/9
100%
3/3
100%
3 Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 18/18
100%
21/21
100%
22/22
100%
22/22
100%
4 Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 10/10
100%
7/7
100%
11/11
100%
8/8
100%
5 Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. 20/20
100%
18/18
100%
13/13
100%
14/14
100%
6 Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan 51/52
98%
39/39
100%
50/50
100%
38/38
100%
6b – Kerosakan Longkang 33/39
84%
14/14 100% 17/17
100%
20/22
90%
6c – Kerosakan Lampu Jalan 81/81
100%
43/43
100%
65/65
100%
84/84
93%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat 19/19
100%
14/14
100%
13/13
100%
25/25
100%

Jabatan Perbendaharaan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. = 18 BA            = RM378,696 dikutip

100%

= 10 BA        =RM185,239 dikutip

100%

= 5 BA            = RM27,057 dikutip

100%

= 5 BA             = RM59,354 dikutip

100%

2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. = 145 BP
RM598,784
= 132 BP
RM520,837
= 122 BP
RM898,010
= 138 BP
RM897,855
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 524 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 508 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 591 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 634 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Januari – Jun

BIL PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

1115/1115

100%

980/980

100%

780/780

100%

800/800

100%

3675

2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.

100%

905/905

       100%

905

4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1915/1915
100%
807/807
100%
709/709
100%
492/492
100%
3923

100%

5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 2/2
100%
1/1
100%
3

100%

6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 4/4
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
15

100%

Jabatan Landskap

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. 4/4 5/5 5/5 20/20
Peratusan
100% 100% 100% 100%

Jabatan Kawalan Bangunan

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kelulusan Pelan Bangunan
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 8-L
100%
9-L 100% 7-L 100% 2-L 100%
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 5-L
100%
8-L 100% 4-L 100% 10-L 100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 100-L
100%
75-L 100% 84-L 100% 97-L 100%
iv Permit Bangunan Sementara
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari. 1-L
100%
1-L 100% 1-L 100% 14-L 100%
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari. 13-L
100%
10-L 100% 18-L 100% 1-L 100%
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. TP TP TP TP
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 63
100%
27
100%
55
100%
42
100%
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 14
100%
15
100%
10
100%
18
100%
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 15
100%
7
100%
8
100%
7
100%
6. Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari 22
100%
3
100%
6
100%
10
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

Jabatan Kesihatan Dan Persekitaran

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 5 ADUAN
100%
3 ADUAN 100% 6 ADUAN 100% 5 ADUAN 100%
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 5 ADUAN
100%
1 ADUAN 100% 3 ADUAN 100% 4 ADUAN 100%
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

12 (PB)

193 (R)

 100%

9 (PB)

137 (R)

100%

12 (PB)

55 (R)

100%

7 (PB)

15 (R)

100%

4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

4
UNIT
100%

2     UNIT 100%

16   UNIT 100% 12   UNIT 100%
5 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois 20/20 100% 20/20 100% 20/20 100% 20/20 100%
6 Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan 72/72 100% 72/72 100% 72/72 100% 72/72 100%

Jabatan Pelesenan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). 20/20

100%

22/22

100%

29/29

100%

26/26

100%

97/97

100%

2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 92/92

100%

74/74

100%

60/60

100%

85/85

100%

311/311

100%

JUMLAH 112 96 89 111 408/408

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

Jabatan Penguatkuasaan

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 100% 100% 100% 100%
2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. 117/117
100%
219/219
100%
255/255
100%
250/250
100%
3 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti. 401/401
100%
1175/1175
100%
1306/1306
100%
1823/1841
99%
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan NIL NIL NIL  NIL

Unit Perundangan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(153/153)
≤ 10M=
153
≥ 10M = 0

100%

(339/339)
≤ 10M=
339
≥ 10M = 0

100%

(329/329)
≤ 10M=
329
≥ 10M = 0

100%

(249/249)
≤ 10M=
249
≥ 10M = 0

2. Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari

100%
(15/15)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(28/28)

R – 21
≤ 14H – 21
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(35/35)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(59/59)

R – 53
≤ 14H

-53
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari 100%
(4/4)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(9/9) SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. 3/3
100%
1/1
100%
TN 1/1
100%
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB. 2/2

100%

TP 1/1

100%

1/1

100%

3 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 10/10
100%
6/6
100%
15/15
100%
14/14
100%
4 Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC TP 2/2
100%
2/2
100%
2/2
100%
5 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. TN TN TN 1/1

100%

Unit Tender Dan Kontrak

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender 23/23
100%
3/3 100% 20/20 100% 26/26 100%

Unit Korporat Dan Perhubungan Awam

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari 100% 100% 100% 100%
2 Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima ) 791/791
100%
509/509
100%
657/657
100%
697/697
100%
3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun ) TP TP TP TP
4 Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak 3119/3138

99.39%
(100%)

3009/3035

99.14%
(100%)

1958/1958

100%
(100%)

2208/2208

99.91%
(100%)

5 Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit 403/502 80.28% 359/422 85.07% 419/522 80.27% 378/488 77.46%
6 85% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis 96.37% 97.00% 96.14% 98.33%

Unit Teknologi Maklumat

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 4 100% 3 100% 0 100%
2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


LAMPIRAN