PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. 27/27 100%
2 Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan  dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. 3/3 100%
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor  dalam tempoh 14 hari. 8/8 100%
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan  dalam tempoh 14 hari bekerja. 8/8 100%
5 Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja. 0
6 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. 11/11 100%

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
2. Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
9/9
100%

           9/9              100%

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 1/1 100% 1/1

100%

2. permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1 Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah. 14/14

100%

1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. 6/6

100%

1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. 6/6

100%

2 Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 3/3

100%

3 Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 15/15

100%

4 Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 14/14

100%

5 Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. 17/17

100%

6 Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan 39/39

100%

6b – Kerosakan Longkang 31/31

100%

6c – Kerosakan Lampu Jalan 72/72

100%

6d – Kerosakan Lampu Isyarat 6/6

100%

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. = 7 BA                 = RM30,671 dikutip

100%

2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. = 89 BP
RM662,254
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 400 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%

Januari – Jun

BIL PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BA        – Bil Ansuran diterima

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 100% 100%
2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 570/570 100% 570/570

100%

3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. DP DP
4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1755/1755
100%
1755/1755

100%

5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. TP TP
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 5/5
100%
5/5
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. 1/1
Peratusan
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kelulusan Pelan Bangunan
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 1-L
100%
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 8-L
100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 60-L
100%
iv Permit Bangunan Sementara
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari. 6-L
100%
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. TP
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 50/50
100%
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 39/39
100%
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 5/5
100%
6. Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari 36/36
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan. 6/6 ADUAN
100%
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima. 2/2 ADUAN
100%
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

14/14 (PB)

38/38 (R)

 100%

4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

5/5
UNIT
100%

5 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois 16/16 100%
6 Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan 143/143 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). 4/12 33.3% 4/12 33.3%
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 58/58 100% 58/58 100%

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 10/10

100%

2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. NIL
3 98% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan. 23/23

100%

4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan 9/9

100%

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(95/95)
≤ 10M=
95
≥ 10M     = 0

2. Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%
(18/18)

R – 14
≤ 14H = 14
≥ 14H = 0

B = 4
≤ 14H = 4


≥ 14H = 0

3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja 100%
(6/6)

SB – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

 SS – 3
≤ 14H -3
≥ 14H – 0

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. TN 100%
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima. TP 100%
3 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 46/46
100%
46/46
100%
4 Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonan TP 100%
5 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. TP 100%

Nota :

TM : Tiada Mesyuarat
TP : Tiada Permohonan
TN : Tiada Notis
TKN : Tiada Khidmat Nasihat

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2020
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender.
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari 689/689
100%
2 Mengemukakan maklum balas status aduan pelanggan kepada pelanggan  (14 hari dari tarikh aduan diterima) 689/689
100%
3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun ) TP
4 Masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit sasaran 90% tercapai (tidak pada waktu puncak iaitu Jan – Feb & Jul – Ogos)

1911/2010

95.07%

5 Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit (untuk urusan secara ‘walk-in’ sahaja). 263/271 97.05%
6 85% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis 97.97%

Nota:

TP : Tiada Pelaksanaan