JABATAN PERANCANGAN BANDAR

Bahagian Kawalan Bangunan
 • Lukisan untuk dihantar kepada Agensi Teknikal yang berkenaan
 • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (4 set pelan M&E/A)
 • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (4 set pelan M&E)
 • Syarikat Bekalan Air Selangor (4 set pelan M&E)
 • Tenaga Nasional Berhad (TNB) (2 set pelan M&E)
 • Telekom Berhad (2 set pelan M&E)
 • Lukisan kepada Agensi Teknikal Dalaman untuk mendapatkan ulasan
 • Jabatan Pembangunan dan Perancangan (2 Set Pelan A) ( Lampirkan 1 pelan susun atur / pelan pra-pengiraan + 1 salinan surat hak milik (1 salinan)
 • Jabatan Kejuruteraan (1 set pelan C&S) ( Lampiran – Surat Kelulusan Kerja Tanah, Jalan dan Saliran,) (1 salinan) Nota: A: C&S Seni Bina: M&E Awam Dan Struktur: Mekanikal Dan Elektrik
Unit Peraturan Bangunan
 • Bahagian Proses Rancangan

Landskap

 • Jabatan Bahagian Landskap (4 set landskap)
 • Jabatan Perkhidmatan Bandar / Kesihatan dan Alam Sekitar ( 1 set pelan A)
 • Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta ( Lampirkan-1 set pelan A + 1 salinan Surat Ikatan hak milik + 1 salinan cukai / taksiran tanah
 • Jabatan Alam Sekitar (Kilang)
 • Jabatan Penerbangan Awam (KLIA)
 • C.d / Foto Lokasi (Tapak)
 • Unit OSC – Pelan A3 (1 Set Pelan A )
 • Pelan Induk A3 dilipat menjadi A4 = 45 keping, berwarna
 • e-Penyerahan / e-Bangunan (https://www.mpsepang.gov.my)

Sijil Kelayakan Bangunan untuk Menduduki

 • Surat Perakuan daripada Jurutera Perunding
  • JKR – Surat perakuan daripada perunding
  • JPS – Surat perakuan daripada perunding
 • Pensijilan oleh Agensi Teknikal (Agensi Teknikal Luaran)
  • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP)
  • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)
  • Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Kerja (JKKP)
 • Pensijilan oleh Agensi Teknikal (Agensi Teknikal Dalaman Pihak Berkuasa Tempatan yang berkaitan)
  • Jabatan Kejuruteraan
  • Bahagian Landskap
  • Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar
  • Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Bahagian Kawalan Bangunan

Aplikasi Pembangunan Baru

 • Salinan e-Rancang
  • Pendaftaran Perunding
  • Maklumat e-rancang https://www.mpsepang.gov.my
 • Salinan surat perakuan perunding yang berdaftar dengan Jabatan Perancang Bandar dan Desa Selangor (JPBD)
 • Surat Permohonan Rasmi daripada Perancang Bandar Bertauliah untuk pengesahan pelan tersebut
 • Borang Yuran MPSepang (Pembayaran Yuran hendaklah dibuat dalam bentuk cek yang dibuat atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang atau Tunai) Resit Bayaran Tunggal
 • 2 salinan Hakmilik Tanah / Surat Ikatan yang dipohon (jika selain daripada Pemegang Hakmilik yang membuat Permohonan, Surat Kuasa Wakil (P.A)) yang didaftarkan dengan Mahkamah Tinggi diperlukan), atau dalam kes Pindah Hakmilik, hendaklah juga mengemukakan Jualan dan Surat Perjanjian Pembelian dan Pengesahan oleh Pentadbir Tanah Daerah , atau sekiranya Tanah Kerajaan Negeri hendaklah mengemukakan Surat Kebenaran oleh Pihak Berkuasa Tempatan Negeri melalui Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri (MMKN) yang disahkan oleh Pentadbir Tanah Daerah/PTG/Jabatan yang bertanggungjawab. , dan sekiranya Tanah Kerajaan Persekutuan, hendaklah memperoleh Surat Perakuan daripada Kementerian/Jabatan berkenaan dan Disahkan oleh KPTG
 • 1 salinan Carian Rasmi (kecuali permohonan yang melibatkan tanah Kerajaan Negeri/Persekutuan) di mana perlu

Bahagian Penyelidikan dan Perkhidmatan Teknikal

 • 1 salinan Surat Kelulusan Perubahan Pengezonan atau Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh EXCO/MMKN (jika Dinyatakan Penggunaan Tanah telah diubah 204B, 207) jika perlu
 • 4 salinan Pelan Susun Atur Berwarna bersaiz A0/A1 dengan Skala Yang Sesuai dan ditandatangani oleh Perancang Bandar Bertauliah , Pemegang Hakmilik dan Pemohon (Tandatangan Sahih/Asal pada setiap satu pelan)
 • 55 salinan Pelan Susun Atur Berwarna bersaiz A3 (Dilipat kepada saiz A4)
 • 4 salinan Pelan Kontur atau Pelan Ukur Sedia Ada (Disahkan oleh Juruukur Bertauliah)
 • 2 salinan Laporan Cadangan Pembangunan (LCP) disediakan berdasarkan Pindaan Manual LCP 2000
 • Foto sedia ada di Tapak Cadangan dalam bentuk Digital (Bmp/JPEG) dan Bercetak. Gambar yang diambil mestilah merangkumi butiran ini:
  a) Jalan Akses dan Keluar Utama
  b)Petunjuk Utara, Selatan, Timur dan Barat
  c) Lot Bersebelahan Sempadan Bersama